ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ||
ಶರಣ್ಯೇತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ||
Pooje – Seve Details

Daily Pooje Timings

Morning : 3.30 to 7.00
Morning : 8.00 to 2.30
Evening : 5.30 to 7.30

Amavasye – Hunnime Pooje Timings

Morning : 3 to 5 am
Again : 7.30 to 2.30 pm only 
there is no evening pooje.

Building Donation Fund
Seva Details

•    Abhisheka
•    Panchamrutha Pooje
•    Maha Abhisheka
•    Alankara Pooje
•    Maha Pooje ( Abhishekam Pooje to Mangalarathi Pooje)
•    Chandi Parayana
•    Shee Sooktha Parayana
•    Shree Devi Sooktha Parayana
•    Istartha Prarthane
•    Harake Pooje
•    Amavasye Pooje (Special)
•    Chandi Homa
•    Mangalarathi, Astothara, Kumkumarchane
•    Sahasranama Kumkumarchane

Copyright 2017 www.sigandureshwari.com All rights reserved.
Web: www.sigandureshwari.com              e-Mail: sigandurchoudamma@gmail.com               Phone: 08186 210522 / 210555                              Kannada
Shree Kshethra Sigandur Choudeshwari Temple

Sigandur Shree Choudamma Temple Trust(R).
Om Shree Sigandureshwari nithya maham namaami
Dharmadarshi
Shree S. Ramappa
Annasantharpane Maha Pooje
Rs. 50001 Only
Amavasye Pooje (for 12 months)
Rs. 1001 Only
Abhisheka Pooje
Rs. 501 Only
Devi Parayana
Rs. 501 Only