ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ
ಸಿಗಂದೂರು ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ).
ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ||
ಶರಣ್ಯೇತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ||
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಿಗಂದೂರೇಶ್ವರಿ ನಿತ್ಯ ಮಹಂ ನಮಾಮಿ
ಧರ್ಮದರ್ಶಿ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪನವರು
Web: www.sigandureshwari.com              e-Mail: sigandurchoudamma@gmail.com               Phone:  9449170712, 9448954052                            English
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ವೇಳೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 3 AM ರಿಂದ 4.30AM
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 7.30 AM ರಿಂದ 2PM
ಸಂಜೆ  :  3 PM ರಿಂದ 7PM 

ಸೇವಾ - ಪೂಜಾ ವಿವರ
ಸೇವಾ ವಿವರ
Copyright 2018 www.sigandureshwari.com All rights reserved.